Accessibility Tools

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρωνύμιο: ΥΔΡΟΒΙΟ

 Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-01334

 

Συνοπτική περιγραφή :

Η διαχείριση των υδάτων επεκτείνεται διαρκώς, πέραν των έργων άρδευσης, ύδρευσης και υδροηλεκτρικής παραγωγής, σε περισσότερες δραστηριότητες και ειδικές εφαρμογές, όπως η αποθήκευση ενέργειας με αντλησιοταμίευση, οι υδατοκαλλιέργειες, η διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων, και άλλα τεχνικά και βιομηχανικά έργα, όπου απαιτούνται υδροδυναμικές μηχανές, αντλίες και υδροστρόβιλοι εξειδικευμένου σχεδιασμού. Η εταιρεία ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ FLUIDUSTRIA δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των αντλιών ειδικών απαιτήσεων, με αισθητή παρουσία στις διεθνείς αγορές και υψηλό ποσοστό του κύκλου εργασιών της προερχόμενο από εξαγωγές. Απασχολεί προσωπικό υψηλής τεχνικής και επιστημονικής κατάρτισης και ερευνά συνεχώς νέες εφαρμογές.

Με το έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 01334) η Εταιρεία αντιμετωπίζει μια νέα πρόκληση, που αφορά στον σχεδιασμό καινοτόμων αναστρέψιμων αντλιών/υδροστροβίλων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και βελτιωμένης οικολογικής συμπεριφοράς, επιτρέποντας την ασφαλή διέλευση της ιχθυοπανίδας. Με το νέο αυτό προϊόν που δεν υπάρχει στη διεθνή αγορά, η Εταιρεία στοχεύει στην εδραίωση της θέσης της και του μεριδίου της σε καινοτόμα περιβαλλοντικά προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας.

Για την υλοποίηση του Έργου η Εταιρεία συνεργάζεται με το Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών (ΕΥΜ) του ΕΜΠ, που είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, και διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάλυση της λειτουργίας και στον βέλτιστο σχεδιασμό υδροδυναμικών μηχανών, καθώς επίσης και το αναγκαίο δυναμικό εξειδικευμένων ερευνητών, και άρτια τεχνολογική υποδομή με σύγχρονο εξοπλισμό.

Το Έργο θα έχει διάρκεια 3 έτη και περιλαμβάνει τα εξής κύρια στάδια: Αρχικά θα επιλεγούν από την Εταιρεία δύο περιοχές σχεδιασμού αναστρέψιμων αντλιών/υδροστροβίλων, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον και προοπτικές εφαρμογής. Στις περιοχές αυτές θα σχεδιαστούν παραμετρικά και θα βελτιστοποιηθούν από το ΕΥΜ δύο αντίστοιχες αναστρέψιμες μηχανές, με χρήση εξελιγμένων εργαλείων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής και αριθμητικής βελτιστοποίησης. Η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους θα γίνει για δύο ταυτόχρονους στόχους: Μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε διερχόμενη ιχθυοπανίδα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Στη συνέχεια, θα επιλεχτεί μία συγκεκριμένη μηχανή από κάθε οικογένεια βέλτιστων λύσεων (μέτωπα Pareto) και θα κατασκευάσει δύο αντίστοιχα πλήρη μοντέλα τους. Τα μοντέλα θα εγκατασταθούν σε ειδικά διαμορφωμένες διατάξεις δοκιμών των δύο Φορέων προκειμένου να μετρηθεί λεπτομερώς η λειτουργική τους συμπεριφορά σε ένα εύρος φόρτισης, και να πιστοποιηθεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια της μεθοδολογίας σχεδιασμού.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν σημαντικές καινοτόμες δράσεις και εργαλεία, που θα υποστηρίξουν περαιτέρω το νέο αυτό προϊόν, αλλά και την τεχνογνωσία των δύο Φορέων: Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διάγνωσης σπηλαίωσης, καθώς και ενός συστήματος τηλεμετρίας για on-line παρακολούθηση της λειτουργίας των μηχανών. Επιπλέον, ανάπτυξη ενός καινοτόμου υπολογιστικού εργαλείου για τη μοντελοποίηση της κίνησης ψαριών διαμέσου μιας υδροδυναμικής μηχανής και συσχέτιση με βιολογικά δεδομένα, με στόχο τη δημιουργία ενός δείκτη αξιολόγησης της ‘φιλικότητας’ μιας μηχανής, ανάλογα με τον σχεδιασμό της και το είδος ιχθυοπανίδας που ενδημεί στην τοποθεσία εγκατάστασης.

Τα οφέλη από την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου και την προβλεπόμενη ευρεία δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του, θα είναι μεγάλα για την Εταιρεία, καθώς εκτός από τη δημιουργία ενός καινοτόμου και ανταγωνιστικού προϊόντος στη διεθνή αγορά, θα αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία και εργαλεία σχεδιασμού μηχανών για το ερευνητικό της τμήμα. Σημαντικά θα είναι και τα οφέλη για το ΕΥΜ, καθώς θα διενεργήσει έρευνα αιχμής σε συνεργασία με μια δυναμική και εξωστρεφή παραγωγική βιομηχανία. Τέλος, το Έργο θα έχει αξιοσημείωτη συμβολή στην ενίσχυση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στο Περιβάλλον, με ένα νέο, πιο οικολογικό προϊόν.